Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

(3.dio)

12. -- a) I nazivi kontinenata, zemalja, dr"zava, pokrajina, gradova, sela i naseljenih m{j}esta uop"ste pi"su se velikim po"cetnim slovom svake r{ij}e"ci koja ulazi u njihov sastav (osim pr{ij}edloga i veznika kada nisu na po"cetku):

Federativna Narodna Republika Jugoslavija (i Jugoslavija), Narodna Republika Hrvatska, Autonomna Pokrajina Vojvodina, Velika Britanija, Republika Francuska (i Francuska), Belgija, "Svedska, Poljska, Evropa, Azija, Austrija, Dalmacija, Vojvodina, Istra, Crna Gora, Makedonija, Valjevo, Bjelovar, Pariz, Rim, Moskva, Podravina, Pomoravlje, Sremska Mitrovica, Mala Azija, S{j}everna Amerika, Ju"zna Amerika, Duga Resa, Bela Crkva, Grubi"sno Polje, Novi Pazar, Donji Banovci, Za Gorom, Pod Velje Brdo, Bosna i Hercegovina, Brod na Kupi.

b) Kada je prvi d{e|i}o dvo"clanog naziva prid{j}ev koji ne ulazi u ime ta"cno odredjenog geografskog pojma, taj se prid{j}ev pi"se malim slovom: jugoisto"cna Azija (tj. jugoisto"cni d{e|i}o Azije), isto"cna Slavonija, zapadna Srbija, u srednjoj Bosni.

c) I svi ostali geografski nazivi pi"su se velikim po"cetnim slovom. Ali ako su sastavljeni od vi"se r{ij}e"ci, a druga r{ij}e"c nije vlastita imenica -- velikim po"cetnim slovom pi"se se samo prva r{ij}e"c:

Jadransko more, Balkansko poluostrvo, Ohridsko jezero, "Sar-planina, Hrvatsko primorje, Dilj-gora, Tetovska kotlina, Atlantski okean, Vi"ski kanal, Stara planina, ali B{ij}eli Drim, Velika Morava, Prizrenska Bistrica.

13. -- a) Strane sv{ij}eta pi"su se malim slovima: istok, zapad, s{j}ever, jug, jugoistok, s{j}everozapad. Ali ako neka od ovih imenica ozna"cava odredjene dr"zave i narode, onda se ona pi"se po"cetnim velikim slovom (Predstavnici Istoka i Zapada tra"ze put zbli"zenja).

b) Velikim po"cetnim slovima pi"su se i sve r{ij}e"ci koje ulaze u sastav naziva nebeskih t{ij}ela: Zemlja, Sunce, M{j}esec, Mars, Vla"si'ci, Danica, Veliki Medv{j}ed, Kumova Slama.

14. -- a) Samo velikim po"cetnim slovom prve r{ij}e"ci, ukoliko druge po redu same sobom ne zaht{ij}evaju veliko slovo, pi"su se:

1) vi"se"clana vlastita imena praznika: Nova godina, Prvi maj, Dan d{j}e"cje radosti, Dan pob{j}ede, Dvadeset deveti novembar, Sveta tri kralja, Tri jerarha, Kurban-bajram, ali Dan Republike, Sveti Sava (praznik), Sveti Petar i Pavle (praznik).

B{el|ilj}e"ska. -- Kao sastavni d{e|i}o imena li"cnosti koja je nekad bila progla"sena za sveca sv. (tj. sveti) pi"semo malim slovima: sv. Sava, sv. Petar, sv. Antun. Ali se u nazivima m{j}esta, brda, crkava i sl. prid{j}ev sveti, kao i svaki drugi prid{j}ev kada je na po"cetku naziva, pi"se velikim po"cetnim slovom: Sveti Stefan, Sveti Ilija (brdo), Sveti Spas, Sveti Antun, Aja Sofija, Visoki De"cani.

2) vi"se"clani naslovi knjiga, d{j}ela, rasprava, "clanaka, p{j}esama, propisa, zakona i dr.:

Gorski v{ij}enac, Selja"cka buna, U registraturi, Na"s jezik, Vjesnik u sr{ij}edu, Ve"citi mlado"zenja, Sveto pismo, Travni"cka hronika, Na rubu pameti, Dja"cki rastanak, O vaspitanju ukusa, Zakon o slu"zbenicima itd.;

3) nazivi ulica i trgova:

Brankova ulica, Trg "zrtava fa"sizma, Trg bratstva i jedinstva, Radni"cko naselje, Bosanska ulica ili Ulica bosanska, Ulica bra'ce Kavuri'ca, Lenjinov trg, Avalski drum;

4) nazivi organizacija, dru"stava i ustanova:

Savez komunista, Savezno izvr"sno v{ij}e'ce, Demokratska stranka, Udru"zenje knji"zevnika Srbije, Organizacija ujedinjenih naroda, Sav{j}et za prosv{j}etu, nauku i kulturu, Dalmatinski sabor, Beogradski univerzitet, Hrvatsko narodno kazali"ste, Klasi"cna gimnazija u Sarajevu (ali: U klasi"cnoj gimnaziji u"ce se i latinski i gr"cki jezik.), Narodna Banka FNRJ, Srpska akademija nauka, Matica hrvatska, Kotarski sud u Vinkovcima, Beogradsko dramsko pozori"ste, Selja"cka radna zadruga u Crvenki, Fabrika ma"sina i alatiljka u "Zelezniku, Vara"zdinska tekstilna industrija.

b) Kada su nazivi koji su navedeni u prethodnoj ta"cki jedno"clani, ili kada se uzima samo po jedna r{ij}e"c m{j}esto vi"se njih, onda se te r{ij}e"ci pi"su velikim po"cetnim slovima:

Uskrs, Bajram, T{ij}elovo, Nikoljdan, Ivanjdan, Gospodjica, Ruke, Koreni, Prolom (roman), Kletva, Otad"zbina, Ve"ce (p{j}esma), Jezik ("casopis), Letopis (tj. Letopis Matice srpske), Filolog (Ju"znoslovenski filolog), Njego"s u Vijencu op{ij}eva istragu poturica. Akademija (tj. Srpska akademija nauka) ima vi"se instituta. -- Obradjena je i pos{l|lj}ednja knjiga R{j}e"cnika Akademije (misli se na Jugoslavensku akademiju znanosti i um{j}etnosti).

15. -- a) Velikim po"cetnim slovom pi"su se svi prid{j}evi izvedeni nastavcima -ov (-ev) i -in od vlastitih imenica:

Markov, Ivanov, Stanin, Jeli"cin, Petrovi'cev, Gajev, Jak"si'cev, Titov, Mato"sev, Zmajev, Seljin, Jupiterov, Perunov, Dijanin, Brundov, Galebova krma, Srbinov, Tur"cinov, Belgijan"cev, Karlov"caninov, Spli'cankin, Moravina pritoka, Mati"cina uprava, Akademijina izdanja itd.

b) Prid{j}evi izvedeni nastavkom -ski i od vlastitih imena pi"su se malim slovom: titovski, lenjinski, vukovski, gajevski.