Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

(4. dio)

16. -- a) Nazivi administrativnih jedinica pi"su se malim slovima:

valjevski srez, zagreba"cki kotar, brodska op"stina, rudni"cki okrug, bosanski pa"saluk, primorsko-kraji"ska oblast, pe'cka patrijar"sija, senjska biskupija.

b) Druk"cije, tj. velikim po"cetnim slovom pi"su se ovi isti nazivi kada se njima ozna"cavaju ustanove, kao u prim{j}erima:

Oti"sao sam u Zagreba"cki kotar, Pred Arandjelova"ckom op"stinom (tj. pred zgradom) bilo je mnogo sv{ij}eta.

c) Malim slovima treba pisati i:

1) nazive pojedinih pokreta i istorijskih dogadjaja:

humanizam, renesansa, reformacija, ilirizam, romantizam, moderna, futurizam, boj na Kosovu, selja"cka buna pod Matijom Gupcem, prvi srpski ustanak, drugi sv{j}etski rat, bitka kod Siska, ilirski pokret, francuska revolucija, oktobarska revolucija, narodnooslobodila"cka borba;

2) imenice koje ozna"cavaju pripadnike pojedinih pokreta ili u"cenja, odnosno pravaca:

marksist, aristotelovac, vukovac, ilirac, kantovac, obrenovi'cevac, radi'cevac, mojsijevac, budist;

3) nazive pojedinih razdoblja u razvitku dru"stva i zemlje:

stari v{ij}ek, srednji v{ij}ek, novi v{ij}ek, "sesnaesto stolje'ce, devetnaesto stolje'ce, ledeno doba, kameno doba itd.

4) Malim se slovom pi"se i r{ij}e"c iza rednoga broja:

VII kongres Saveza komunista Jugoslavije, 1. bataljon.

II

17. -- a) Prva r{ij}e"c u re"cenici svagda se pi"se velikim po"cetnim slovom, a to 'ce re'ci i iza ta"cke, iza uzvi"cnika i upitnika kada dodju na kraju zavr"sene re"cenice:

"Cuje se p{j}esma i svirka. Mi idemo prema radili"stu. Ve'c je punih pet dana duvao jak s{j}everac. Drugovi, samo slo"zno napr{ij}ed! Sloga nam osigurava pob{j}edu! Jeste li obavili svoj zadatak? Vr{ij}eme je da podjemo dalje.

b) U p{j}esmama se r{ij}e"ci na po"cetku svakog stiha mogu pisati velikim po"cetnim slovom:

D{j}edi va"si rodi"se se tudijer, Oci va"si rodi"se se tudijer, I vi isti rodiste se tudijer, Za vas {l|lj}ep"se u sv{ij}etu nema;

ali se pi"su i malim slovima:

Al' tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska du"znost najsvetija!

18. -- a) Velikim po"cetnim slovom pi"se se i prva r{ij}e"c upravnog govora kada se ovaj stavlja medju navodnike:

Na III kongresu Narodne omladine Tito je rekao: >>Narod koji ima takvu omladinu ne treba da se boji za svoju budu'cnost.<< -- Nenad majci tiho bes{j}edio: >>Oj starice, mila majko moja...<<

Ako se d{e|i}o upravnoga govora nastavlja posl{ij}e umetnutih r{ij}e"ci, prva r{ij}e"c drugoga d{ij}ela pi"se se malim slovom iako se ispred njega stavlja prvi d{e|i}o navodnika:

>>Spremite se odmah<<, re"ce komandir, >>i podjite za mnom.<<

######################################################################## 19. -- Iza vokativa na po"cetku pisma stavlja se zarez ili uzvi"cnik. U oba se ta slu"caja rije"c iza vokativa pi"se velikim po"cetnim slovom ako se ne nastavlja odmah iza toga oblika u istom redu:

Dragi dru"ze, Danas sam primio tvoje pismo... Dragi prijatelju! Iz tvog pisma sam saznao...

III

20. -- a) Uobi"cajeno je da se u li"cnom obra'canju pojedinci oslovljavaju sa Vi umjesto sa ti. Ta se zamjenica u ovome slu"caju, kao i prisvojna zamjenica Va"s kad se odnosi na pojedinca, pi"se velikim slovom:

Po"stovani dru"ze, Jo"s u prvom pismu Vi ste nam obe'cali da 'cete na"se napore pomo'ci, a Va"sa pomo'c nam je ba"s sada najpotrebnija, pa Vas zato molimo...

b) Kad se te zamjenice odnose na ve'ci broj lica, njih ne treba pisati velikim slovima, makar koliko se ta lica po"stovala.

21. -- Titule "zivih poglavara dr"zava kada se ne spominju njihova imena takodje se pi"su velikim slovima:

Predsjednik (neke republike), Kralj, Sultan, "Sah. Ali: predsjednik Tito, gr"cki kralj Pavle.

Sve ostale titule treba pisati malim slovom:

Po"stovani dru"ze ministre, Dru"ze ambasadore, itd.

IV IJEKAVSKI I EKAVSKI IZGOVOR

22. -- Od tri izgovora nekada"snjeg glasa jat u knji"zevnoj upotrebi su samo ijekavski i ekavski. Ikavski izgovor je u ranijim razdobljima takodje bio knji"zevni, ali on to u savremenom jeziku nije. Zato ovd\je dajemo samo pravila ijekavskog i ekavskog izgovora.