Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

(2. dio)

5. -- U latinici nije dopu"steno znak za preno"senje stavljati izmedju dva znaka kojima se pi"se jedan glas, nego se rastavlja: sa-njati, po-lje, ho-d"za (a ne san-jati, pol-je, hod-"za).

6. -- Ni u stranim se r{ij}e"cima kada se pi"su izvorno znak za rastavljanje ne stavlja izmedju slovnih znakova kojima se pi"se jedan glas, nego se one rastavljaju na ovaj na"cin: Goe-the, War-szawa, Bau-delai-re, Ko-chanowski, Wa-shington.

7. -- Kada se u slo"zenim r{ij}e"cima na sastavnim d{ij}elovima koji se lako raspoznaju nadju dva suglasnika jedan na kraju prvog a drugi na po"cetku drugog d{ij}ela slo"zenice, rastavni znak se stavlja izmedju njih: ras-poznati, raz-rez, iz-voditi, iz-vor, pod-metnuti itd.

Ali ako se granica izmedju sastavnih d{ij}elova slo"zenica ne raspoznaje, onda se i one rastavljaju kao proste r{ij}e"ci: ra-zum{j}eti, o-bu'ci, o-teti, u-zeti.

B{el|ilj}e"ska. -- Ako treba rastavljati poluslo"zenice na onom m{j}estu Gd{j}e su spojene crticom, crtica se stavlja i na kraju prvog i na po"cetku idu'ceg reda:

Bilo- "Sar- Smail- Ivani'c- -gora -planina -aga -Grad.

III PISANJE VELIKIH SLOVA

I

8. -- a) Velikim po"cetnim slovom pi"su se li"cna imena i prezimena, kao i atributi i nadimci koji ulaze u sastav tih imena ili koji se m{j}esto njih upotrebljavaju:

Marko, Ivan, Stana, Jelica, Petrovi'c, Vuk Stefanovi'c Karad"zi'c, Ljudevit Gaj, Djura Jak"si'c, Silvije Strahimir Kranj"cevi'c, Vatroslav Jagi'c, Nikola Tesla, Jovan Cviji'c, Antun Gustav Mato"s, Ljudevit Posavski, Du"san Silni, Petar Veliki, Hajduk Veljko, Josip Broz Tito, Jovan Jovanovi'c Zmaj, Franjo Ogulinac Seljo, Zmaj Ognjeni Vuk, Had"zi Djera, Plinije Mladji, Dumas Otac, Stari, Seljo, Zmaj.

b) Pravi atributi uz vlastita imena i prezimena, tj. prid{j}evi koji se upotrebljavaju za bli"ze odredjivanje i imenice koje zna"ce titulu, zvanje, zanimanje ili vrstu pi"su se malim slovom:

Crnkovi'c mladji, Markovi'c otac, had"zi Toma, Smail-aga "Cengi'c, Omer-pa"sa Latas, majstor Adam, major Anti'c, knez Danilo, kralj Tomislav, pop Mata, selo Bistrica.

c) Nazivi pojedinih izuma dobiveni prema imenima onih "sto su ih izumili nisu vi"se vlastite, ve'c zajedni"cke imenice, pa se ne pi"su velikim, ve'c malim po"cetnim slovima:

volt (m{j}era): Volta (ime), rendgen (sprava): Rendgen (ime), amper (m{j}era): Amper (ime), "skoda (top): "Skoda (ime).

9. -- a) Imena bogova mnogobo"za"ckih v{j}era vlastite su imenice i zato se, dakako, pi"su velikim po"cetnim slovom:

Posejdon, Jupiter, Mars, Perun, Vesna, Apolon, Dijana

b) Imenice bog, boginja i bo"zica, alah i jehova, kao zajedni"cke, pi"su se malim slovima. Jedino kada se neka od njih upotr{ij}ebi za ozna"cavanje odredjenog lica, pi"se se velikim po"cetnim slovom, kao u prim{j}eru: Re"ce Bogu Mihail arhangel.

10. -- a) Velikim po"cetnim slovom pi"su se i posebna imena pojedinih "zivotinja, gradjevina i predmeta:

Brundo (medv{j}ed), "Zdralin, "Sarac i Jabu"cilo (konji), Hektor (pas), Jablan (bik), Lastavica ("camac), Galeb (ladja), Beogradska tvrdjava, Savski most, Vakufski neboder, Omladinska pruga, Sahat-kula u Sarajevu.

b) Imena pak koja se daju "zivotinjama prema boji ili nekoj drugoj osobini nisu vlastite imenice, ve'c zajedni"cke. A takvi su i nazivi koji se ne odnose na jedan odredjeni, ve'c na bilo koji objekat, pa se svi oni pi"su malim slovima: vranac, mrkalj, sivonja, "sarov, blekna, most na Kupi (ma koji), u svakom njihovom gradu postoji sahat-kula.

c) Malim slovima se, dakako, pi"su i sva ostala zajedni"cka imena "zivotinja, bilja i l{ij}ekova: vuk, konj, krava, pas, ovca, bukva, hrast, jabuka, breskva, ljubi"cica, ivan"cica, l{ij}epa kata, aspirin, aspihin, kinin, penicilin. Ipak je uobi"cajeno da se prva r{ij}e"c njihovih latinskih naziva, koji se "cesto upotrebljavaju u nauci, pi"se velikim slovom: Lupus (vuk), Felis leo (lav), Pirus malus (jabuka), Homo sapiens, Viola odorata (ljubi"cica).

11. -- a) Velikim po"cetnim slovom pi"su se imena pripadnika pojedinih naroda, dr"zavljana pojedinih zemalja i stanovnika m{j}esta i pojedinih pokrajina, kako u jednini tako i u mno"zini:

Srbin (i Srbi), Hrvat (i Hrvati), Rus, Francuz, "Cehinja, Tur"cin, Jugoslaven i Jugosloven, Brazilijanka, Belgijanac, Zagrep"canka, Beogradjanin, Sarajlija, Karlov"canin, Prizrenka, Pri"stevac, Kru"sevljanka, Osje"canin, Spli'canka, Novosadjanin, Istranin, Ma"cvanin, Dalmatinka, Vojvodjanin, Kosovac, Kosovka itd.

b) Ali se poneki put te imenice upotrebljavaju i za ozna"cavanje nekih predmeta, "zivotinja ili "cega sli"cnog, i one se tada pi"su malim slovima: francuz (klju"c), "svaba (insekat), turopoljac (pasmina svinja), simentalka (krava), pe"sterka (ovca).