Latinic     IPP     KASC  
Up First Prev Next Last

(4. dio)

16. -- a) Nazivi administrativnih jedinica pišu se malim slovima:

valjevski srez, zagrebački kotar, brodska opština, rudnički okrug, bosanski pašaluk, primorsko-krajiška oblast, pećka patrijaršija, senjska biskupija.

b) Drukčije, tj. velikim početnim slovom pišu se ovi isti nazivi kada se njima označavaju ustanove, kao u prim{j}erima:

Otišao sam u Zagrebački kotar, Pred Aranđelovačkom opštinom (tj. pred zgradom) bilo je mnogo sv{ij}eta.

c) Malim slovima treba pisati i:

1) nazive pojedinih pokreta i istorijskih događaja:

humanizam, renesansa, reformacija, ilirizam, romantizam, moderna, futurizam, boj na Kosovu, seljačka buna pod Matijom Gupcem, prvi srpski ustanak, drugi sv{j}etski rat, bitka kod Siska, ilirski pokret, francuska revolucija, oktobarska revolucija, narodnooslobodilačka borba;

2) imenice koje označavaju pripadnike pojedinih pokreta ili učenja, odnosno pravaca:

marksist, aristotelovac, vukovac, ilirac, kantovac, obrenovićevac, radićevac, mojsijevac, budist;

3) nazive pojedinih razdoblja u razvitku društva i zemlje:

stari v{ij}ek, srednji v{ij}ek, novi v{ij}ek, šesnaesto stoljeće, devetnaesto stoljeće, ledeno doba, kameno doba itd.

4) Malim se slovom piše i r{ij}eč iza rednoga broja:

VII kongres Saveza komunista Jugoslavije, 1. bataljon.

II

17. -- a) Prva r{ij}eč u rečenici svagda se piše velikim početnim slovom, a to će reći i iza tačke, iza uzvičnika i upitnika kada dođu na kraju završene rečenice:

Čuje se p{j}esma i svirka. Mi idemo prema radilištu. Već je punih pet dana duvao jak s{j}everac. Drugovi, samo složno napr{ij}ed! Sloga nam osigurava pob{j}edu! Jeste li obavili svoj zadatak? Vr{ij}eme je da pođemo dalje.

b) U p{j}esmama se r{ij}eči na početku svakog stiha mogu pisati velikim početnim slovom:

D{j}edi vaši rodiše se tudijer, Oci vaši rodiše se tudijer, I vi isti rodiste se tudijer, Za vas {l|lj}epše u sv{ij}etu nema;

ali se pišu i malim slovima:

Al' tirjanstvu stati nogom za vrat, dovesti ga k poznaniju prava, to je ljudska dužnost najsvetija!

18. -- a) Velikim početnim slovom piše se i prva r{ij}eč upravnog govora kada se ovaj stavlja među navodnike:

Na III kongresu Narodne omladine Tito je rekao: >>Narod koji ima takvu omladinu ne treba da se boji za svoju budućnost.<< -- Nenad majci tiho bes{j}edio: >>Oj starice, mila majko moja...<<

Ako se d{e|i}o upravnoga govora nastavlja posl{ij}e umetnutih r{ij}eči, prva r{ij}eč drugoga d{ij}ela piše se malim slovom iako se ispred njega stavlja prvi d{e|i}o navodnika:

>>Spremite se odmah<<, reče komandir, >>i pođite za mnom.<<

######################################################################## 19. -- Iza vokativa na početku pisma stavlja se zarez ili uzvičnik. U oba se ta slučaja riječ iza vokativa piše velikim početnim slovom ako se ne nastavlja odmah iza toga oblika u istom redu:

Dragi druže, Danas sam primio tvoje pismo... Dragi prijatelju! Iz tvog pisma sam saznao...

III

20. -- a) Uobičajeno je da se u ličnom obraćanju pojedinci oslovljavaju sa Vi umjesto sa ti. Ta se zamjenica u ovome slučaju, kao i prisvojna zamjenica Vaš kad se odnosi na pojedinca, piše velikim slovom:

Poštovani druže, Još u prvom pismu Vi ste nam obećali da ćete naše napore pomoći, a Vaša pomoć nam je baš sada najpotrebnija, pa Vas zato molimo...

b) Kad se te zamjenice odnose na veći broj lica, njih ne treba pisati velikim slovima, makar koliko se ta lica poštovala.

21. -- Titule živih poglavara država kada se ne spominju njihova imena takođe se pišu velikim slovima:

Predsjednik (neke republike), Kralj, Sultan, Šah. Ali: predsjednik Tito, grčki kralj Pavle.

Sve ostale titule treba pisati malim slovom:

Poštovani druže ministre, Druže ambasadore, itd.

IV IJEKAVSKI I EKAVSKI IZGOVOR

22. -- Od tri izgovora nekadašnjeg glasa jat u književnoj upotrebi su samo ijekavski i ekavski. Ikavski izgovor je u ranijim razdobljima takođe bio književni, ali on to u savremenom jeziku nije. Zato ovdje dajemo samo pravila ijekavskog i ekavskog izgovora.